KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kā veidot attiecības ar Dievu?
Iepazīt Dievu

Kā veidot attiecības ar Dievu?

Ko nozīmē veidot attiecības ar Dievu? Vai gaidīt, kad spers zibens? Vai nodoties nesavtīgiem reliģiskiem darbiem? Vai uzlabot savu uzvedību, lai Dievs tevi pieņemtu?... Nē... Dievs Bībelē ir skaidri atklājis, kā mēs varam Viņu iepazīt.

Dievs tevi radīja, piešķirdams tev vērtību.

Dievs tevi mīl un vēlas veidot personīgas attiecības ar tevi.

Bībele saka, ka Tevi ir radījis Dievs. "..Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās." (Psalms 139:13-14)

Dievs tevi mīl. "Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību." (Jāņa evaņģēlijs 3:16)

Dieva nodoms Tavai dzīvei. Kristus saka: "Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība." (Jāņa evaņģēlijs 10:10)

Kas mums neļauj veidot personīgas attiecības ar Dievu?Cilvēks ir grēcīgs un šķirts no Dieva …

… tāpēc mēs nevaram Viņu iepazīt personīgi un piedzīvot Viņa mīlestību.

Cilvēki ir grēcīgi. "Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības." (Pāvila vēstule romiešiem 3:23)

Mēs bijām radīti personīgām attiecībām ar Dievu, bet stūrgalvība lika mums iet pašiem savu ceļu, un attiecības pārtrūka. Šo paštaisnību, kas izpaužas kā aktīva pretošanās vai vienaldzība pret Dievu, Bībele sauc par grēku.

Cilvēki ir šķirti no Dieva. "Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva…" (Jesajas grāmata 59:2) "Grēka alga ir nāve…" (Pāvila vēstule romiešiem 6:23)

Šis attēls parāda, ka Dievs ir svēts, bet cilvēks – grēcīgs. Starp viņiem ir milzīga atšķirtības aiza. Bultas norāda uz to, ka cilvēki, vai nu godīgi dzīvojot vai meklējot atbildes filozofijā un reliģijā, nemitīgi cenšas aizsniegt Dievu ar saviem spēkiem, bet vienmēr piedzīvo neveiksmi.

Kāds ir risinājums mūsu grēcīgajai dabai un atšķirtībai no Dieva?Jēzus Kristus ir vienīgais Dieva atrisinājums mūsu grēkam.

Tikai caur Viņu mēs varam iepazīt Dievu un piedzīvot Viņa mīlestību.

Viņš nomira mūsu vietā. "Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki." (Pāvila vēstule romiešiem 5:8)

Viņš augšāmcēlās no mirušajiem. "Kristus ir miris par mūsu grēkiem (..) Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies (..) Viņš ir parādījies Kēfam, pēc tam tiem divpadsmit. Pēc tam Viņš ir parādījies vairāk nekā pieci simti brāļiem…" (Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:3-6)

Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. "Jēzus viņam saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani." (Jāņa evaņģēlijs 14:6)

Šis attēls parāda, ka Dievs ir uzcēlis tiltu pār aizu, kas mūs šķir no Viņa, sūtīdams Savu Dēlu Jēzu Kristu krusta nāvē, lai Viņš samaksātu par mūsu grēkiem.

Ar to vien nepietiek, ja zinām, kas ir Jēzus Kristus…Mums ir personīgi jāpieņem Jēzus Kristus par savu Kungu un Glābēju.

… un tad mēs varēsim piedzīvot Viņa mīlestību.

Mums jāpieņem Kristus. "Bet cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam." (Jāņa evaņģēlijs 1:12)

Mēs pieņemam Kristu ticībā. "Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos." (Pāvila vēstule efeziešiem 2:8-9)

Pieņemot Kristu, mēs piedzīvojam jaunu piedzimšanu (lasiet Jāņa evaņģēliju 3:1-8).

Mēs pieņemam Kristu, personīgi ielūdzot Viņu savā dzīvē. Kristus saka: "Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa." (Atklāsmes grāmata 3:20)

Ļaut ienākt Kristum mūsu dzīvē nozīmē:

  • atzīt vajadzību pēc Viņa;
  • novērsties no sevis un pievērsties Kristum (grēku nožēla);
  • uzticēties Kristum, ka Viņš ienāks mūsu dzīvē, piedos grēkus un veidos mūs par tādiem cilvēkiem, kādus Viņš vēlas mūs redzēt.

Nepietiek tikai atzīt, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un ka Viņš ir nomiris pie krusta par mūsu grēkiem. Arī ar emocionālu pārdzīvojumu ir par maz. Mēs pieņemam Kristu ticībā, un tā ir mūsu izvēle. Šī ilustrācija attēlo divus dažādus dzīvesveidus:

     Cilvēka “Es” ir tronī.
Kristus ir ārpusē.
Cilvēks pats izvēlas savas intereses, bieži radot nesaskaņas un neapmierinātību ar sevi un citiem.

     Kristus ir dzīves tronī.
Cilvēka “Es” pakļaujas Kristum.
Intereses vada Kristus, tā radot saskaņu ar Dieva plānu.


Kurš aplis raksturo tavu dzīvi?

Kādu tu vēlētos redzēt savu dzīvi?Kā tu vari pieņemt Kristu?

Tu vari pieņemt Kristu tieši tagad, nākot pie Viņa lūgšanā. Lūgšana ir saruna ar Dievu. Dievs pazīst Tavu sirdi, un Viņam rūp nevis Tavi vārdi, bet gan sirds attieksme. Tava lūgšana var būt šāda:

“Kungs Jēzu, Tu esi man vajadzīgs. Paldies, ka Tu miri krusta nāvē manu grēku dēļ. Es ticu Tev un atveru savas dzīves durvis un pieņemu Tevi kā savu Kungu un Glābēju. Pateicos Tev, ka Tu piedod manus grēkus un dod man mūžīgo dzīvību. Valdi Tu pār manu dzīvi un dari mani par tādu cilvēku, kādu Tu mani vēlies redzēt! Āmen!”

Vai šī lūgšana ir arī Tavas sirds vēlēšanās? Ja tas tā ir, tad lūdz un Kristus ienāks Tavā dzīvē, kā Viņš to ir apsolījis.

Ja tu no visas sirds lūdzi, lai Jēzus ienāk tavā dzīvē, tad Viņš to ir izdarījis. Tev ir sākušās personīgas attiecības ar Dievu. Tam seko ceļojums mūža garumā…

 Es tikko lūdzu, lai Jēzus ienāk manā dzīvē...
 Es domāju par to, ka varētu ieaicināt Jēzu savā dzīvē, bet vispirms man ir jautājums...