KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Kāds ir Dievs?
Iepazīt Dievu

Kāds ir Dievs?

Kāds ir Dievs? Septiņas Dieva personības iezīmes…

Dievs mūs mīl un ir atklājis mums savu raksturu, domas, būtību. Lūk, septiņas Dieva rakstura iezīmes, ar kurām mēs varam rēķināties.

Kāds ir Dievs? Viņu var iepazīt.

Dievs, kurš radīja Visumu visa tā varenībā un sīkākajās detaļās, nav apslēpts. Viņš nav kaut kur tālu, atsvešināts no mums. Nē, Viņš aicina mūs veidot attiecības ar Viņu, lai mēs varētu Viņu personīgi iepazīt, kā tuvu draugu.

Mēs ne tikai varam zināt par Viņu, bet iepazīt Viņu pavisam tuvu.

“ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, un Manas avis Mani pazīst… Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no Manas rokas.” 1

“Gudrais lai nelielās ar savu gudrību,
stiprais lai nelielās ar savu spēku,
bagātais lai nelielās ar savu bagātību!
Bet, kas grib lielīties,
lai lielās ar savu atziņu,
ka viņš Mani pazīst un zina,
ka Es esmu Tas Kungs,
kas uztur virs zemes žēlastību,
patiesību un taisnību;
jo uz tādiem Man ir labs prāts,
saka Tas Kungs.” 2

Kāds ir Dievs? Viņš mūs pieņem.

Dievs aicina mūs runāt ar Viņu un dalīties ar to, kas mūs satrauc. Šai sarunai nav īpaši jāsagatavojas. Mums nav jāpiemeklē īpaši vārdi, jābūt teoloģiski korektiem vai svētiem. Mīlestība un pieņemoša attieksme ir daļa no Dieva dabas.

“Tas Kungs ir tuvu visiem,
kas Viņu piesauc, visiem,
kas Viņu piesauc patiesībā.” 3

“Nāciet šurp pie Manis visi,
kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,
Es jūs gribu atvieglināt.” 4

Kāds ir Dievs? Viņš ir radošs.

Viss, ko radām mēs, sastāv no eksistējošas matērijas vai iepriekš paustām idejām. Dievam piemīt spēja radīt lietas ar vārdu – ne tikai galaktikas un dzīvības formas, bet arī risinājumus mūsdienu problēmām. Dievs ir radošs mūsu labā. Viņš vēlas, lai mēs apjaustu Viņa spēku un paļautos uz to.

“Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā,
Viņa gudrībai nav mēra.” 5

“… no kurienes gan man nāks palīdzība?
Mana palīdzība nāk no Tā Kunga,
kas radījis debesis un zemi.” 6

Kāds ir Dievs? Viņš piedod.

Mēs grēkojam. Mēs rīkojamies pēc savas, nevis pēc Dieva gribas. Dievs to zina un redz. Dievs neizturas pret šo grēku nevērīgi, bet ir gatavs to tiesāt un sodīt. Taču Dievs ir gatavs arī piedot. Viņš piedod mums no brīža, kad izveidojam attiecības ar Viņu. Dieva Dēls Jēzus samaksāja par mūsu grēkiem, nomirstot pie krusta. Viņš augšāmcēlās no nāves un piedāvā mums piedošanu.

“Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības… Viņu Dievs tiem, kas tic, nolicis par grēka izpircēju Viņa asinīs, tā parādīdams Savu taisnību.” 7

Kāds ir Dievs? Viņš ir godīgs.

Mēs varam paļauties uz visu, ko Dievs saka. Mēs varam rēķināties ar visiem Viņa apsolījumiem. Kad Dievs mums apsola piedošanu, mūžīgo dzīvību, attiecības ar Viņu … mēs varam tam nešaubīgi ticēt. Dievs vienmēr saka patiesību. Jēzus to uzsver, neskaitāmas reizes atkārtojot: “Patiesi, patiesi es jums saku…” Tas, ko Dievs atklāj par sevi un par dzīvi šeit virs zemes, ir absolūti uzticama informācija - daudz drošāka nekā mūsu sajūtas, domas un ierobežotā uztvere. Dievs ir absolūti godīgs un Viņa sniegtā informācija ir absolūti precīza. Mēs varam pilnībā uzticēties ikvienam Viņa apsolījumam. Mēs varam turēt Viņu pie vārda.

“Kad kļūst izprotami Tavi vārdi, tie
apgaismo un dara vientiesīgos gudrus.
Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis
un gaišums uz maniem ceļiem.” 8

“Tā Kunga vārdi ir pārbaudīti un patiesi,
Viņš ir par vairogu visiem,
kas meklē patvērumu pie Viņa.” 9

Kāds ir Dievs? Viņš ir visvarens.

Dievam pieder 100% patiesība. Viņa gudrībai nav robežu. Viņš saprot ikvienu situācijas aspektu, tai skaitā ar to saistītos pagātnes un nākotnes notikumus. Mums nav jāpiegādā Viņam jaunākā informācija, jākonsultē vai jāpārliecina Viņu rīkoties pareizi. Viņš nešaubīgi to darīs, jo ir visvarens un Viņa motīvi ir absolūti tīri. Viņš nekad nekļūdās, nekad nepieviļ un nenodod. Vienīgais, ko Viņš sagaida no mums, ir uzticēšanās, ka jebkuros apstākļos un visos laikos Viņš rīkosies pareizi.

“Tas Kungs ir mans gaišums
un mana pestīšana,
no kā man bīties?
Tas Kungs ir manas dzīves patvērums,
no kā man baiļoties?” 10

“Tiešām, neviens,
kas uz Tevi gaida,
nepaliks kaunā...” 11

Kāds ir Dievs? Viņš ir laipns un pilns mīlestības.

Cilvēku attiecībās mīlestība bieži vien ir nosacīta. “Es tevi mīlu, ja tu domā/rīkojies noteiktā veidā.” Vai arī “Es tevi mīlu šo īpašību dēļ.” Ja tu atbilsti šiem noteikumiem, tu esi mīlēts, pieņemts. Tātad mīlestība ir atkarīga no tā, ko tu dari.

Dieva mīlestība ir unikāla – bez nosacījumiem, bez prasībām. Viņš mūs mīl, neatkarīgi no tā, vai esam pelnījuši Viņa mīlestību. Viņš mūs mīl, jo viņa dabā ir mīlēt. Šo mīlestību Viņš raksturo kā uzticīgu, nezūdošu, nemainīgu un personisku. Dievs ne tikai apliecina, ka mīl mūs, Viņš to pierādīja, sūtīdams Jēzu mirt pie krusta par mūsu grēkiem. Dievs ļoti vēlas, lai mēs Viņu iepazītu un piedzīvotu Viņa mīlestību.

“Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū: Dievs savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība – nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu Dēlu – izlīgumu par mūsu grēkiem.” 12

“Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? … Un es esmu pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” 13

Lūk, ko Dievs saka par sevi. Šeit tu vari uzzināt, kā uzsākt attiecības ar Dievu jau tagad: Kā veidot attiecības ar Dievu...

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

Tekstā ievietotās norādes: (1) Bībele, Jāņa ev. 10:14,27-28 (2) Jeremijas grāmata 9:22-23 (3) Psalmi 145:18 (4) Mateja ev. 11:28 (5) Psalmi 147:5 (6) Psalmi 121:1-2 (7) Romiešiem 3:22,25 (8) Psalmi 119:130,105 (9) 2. Samuēla grāmata 22:31 (10) Psalmi 27:1 (11) Psalmi 25:3 (12) Jāņa 1. vēstule 4:9-10 (13) Romiešiem 8:35,38-39

Citi raksti…