KatramStudentam.lv
par dzīvi, ticību, jēgas meklējumiem…
Iepazīt Dievu

Vai var izskaidrot Trīsvienību?

“Ko Bībele māca par Trīsvienību?” Šis raksts var palīdzēt stādīties priekšā kas ir Trīsvienība… trīs dievi vai viens?

Tu un es dzīvojam trīsdimensiju pasaulē. Visiem fiziskajiem objektiem ir noteikts augstums, platums un dziļums. Viens cilvēks var izskatīties līdzīgs otram, vai uzvesties līdzīgi vai pat runāt līdzīgi. Taču neviens nevar pēc būtības būt vienāds ar kādu citu. Ikviens cilvēks ir individuāls.

Taču Dievu neierobežo trīsdimensiju Visums. Dievs ir gars. Un viņš ir nesalīdzināmi sarežģītāks nekā mēs.

Tādēļ Jēzus – Dieva Dēls – var būt atšķirīgs no Tēva, un tomēr vienāds ar viņu būtībā.

Bībele skaidri runā par Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu, tomēr, uzsverot, ka Dievs ir VIENS.

Ja mēs izmantotu matemātikas principus, tad tas nebūtu 1+1+1=3, bet gan 1x1x1=1. Dievs ir trīsvienīgs Dievs, proti, ‘trīs + vienība’ = trīsvienība.

Tas ir apzīmējums, kuru lietojot, mēs apliecinām to, ko Bībele atklāj par Dievu, ka Dievs ir trīs ‘personas’, kurām piemīt vienāda dievišķa būtība. Daži ir mēģinājuši ilustrēt Trīsvienību, salīdzinot to ar H2O, kas ir gan ūdens, gan ledus, gan tvaiks (atšķirīgas formas, bet viens ķīmiskais elements H2O). Var minēt arī ilustrāciju ar olu, kurai ir čaumala, baltums un dzeltenums, taču šinī gadījumā tie ir uzskatāmi par dažādām olas sastāvdaļām, taču Dievs nesastāv no trim daļām.

Dievs Dēls (Jēzus) ir pilnīgs, absolūts Dievs. Dievs Tēvs ir pilnīgs, absolūts Dievs. Un Dievs Svētais Gars ir pilnīgs, absolūts Dievs. Taču ir tikai viens Dievs. Mūsu pasaulē, ņemot vērā ierobežoto cilvēcīgo pieredzi, ir grūti saprast Trīsvienību. Taču jau no pašām pirmajām Svēto Rakstu lappusēm mēs redzam Dievu tieši tādu. Ievēro 1.Mozus grāmatā 1:26 lietoto personu vietniekvārdu “mūsu”: “Un Dievs teica: «Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla, pēc mūsu līdzības, lai tas valda pār zivīm jūrā un pār putniem debesīs, un pār lopiem, un pār visu zemi, un pār visiem rāpuļiem, kas rāpo pa zemi!»”

Tādu Rakstu vietu ir daudz. Šeit ir tikai daži piemēri, kas norāda uz to, ka Dievs ir trīsvienīgs:

“Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs!” 1

“Es esmu Kungs, nav neviena cita, nav cita Dieva, tik es… !” 2

“Neviens cits nav Dievs kā viens Vienīgais.” 3

“Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens; un, redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva Garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu; un, redzi, balss no debesīm sacīja: «Šis ir mans mīļotais Dēls, uz ko man labs prāts.»” 4

“Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” 5

[Jēzus teica:] “Es un Tēvs, mēs esam viens.” 6

“Jēzus viņam sacīja: «Tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip? Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu.»” 7

[Jēzus teica:] “Kas mani redz, tas redz to, kas mani sūtījis.” 8

“Kam Kristus Gara nav, tas viņam nepieder.” 9

“Jāzep, Dāvida dēls, nebīsties ņemt pie sevis Mariju, savu sievu; tas, kas viņā ieņemts, ir no Svētā Gara.” 10

“Tad eņģelis viņai [Marijai] atbildēja: «Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts – Dieva Dēls.»” 11

[Jēzus teica saviem mācekļiem:] “Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. … «Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu.»” 12

 Man ir jautājums vai komentārs…
 Kā iepazīt Dievu…

Tekstā ievietotās norādes: (1) Bībele, 5. Mozus grāmata 6:4 (2) Jesajas grāmata 45:5 (3) Pāvila 1. vēstule korintiešiem 8:4 (4) Mateja evaņģēlijs 3:16-17 (5) Mateja ev. 28:19 (6) Jāņa ev. 10:30 (7) Jāņa ev. 14:9 (8) Jāņa ev. 12:45 (9) Pāvila vēstule romiešiem 8:9 (10) Mateja ev. 1:20 (11) Lūkas ev. 1:35 (12) Jāņa ev. 14:16-17,23

Citi raksti…